Ultra

Mieli työvälineenä – Mieli pitää ohjelmoida

Maaliskuu 2021 Markku Jyväkorpi

Mieli on minän sokea työväline, mikä pyrkii toteuttamaan sinne valittuja ajatuksia. Mieli on kuin auto, tarvitaan minätajunta ohjaamaan sitä, minne ja kuinka mennään eli mikä on päämäärä sekä kuinka otetaan elämä ja muut huomioon.

Kaikilla ihmisillä on mieli, mutta kukaan ei tiedä mikä mieli on. Carl G. Jung on tuonut kirjassaan ”Symbolit piilotajunnan kieli ” näkemyksen, että ihminen on saanut mielensä Luojalta ollen näin jatkuvassa Luojayhteydessä. Jung toi myös kollektiivisen piilotajunnan käsitteen, missä kaikki tapahtuu ja jokainen on yhteydessä toisiinsa. Materialistisesti ajatellaan, että aivot ja mieli on yksi ja sama. Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että aivot on aineellistunut osa mieltä. Monet tapahtumat osoittavat, että aivot ovat vain osa mieltä.

Kun ihminen katsoo jotakin, niin siitä menee sähköinen koodi aivoihin, missä muodostuu ajatus, mikä vasta havaitaan. Näin mielessä omat ajatukset ja aistihavainnot ovat ajatuksina, mitkä pyrkivät tulemaan minätajunnan tietoisuuteen. Tähän liittyy aivan erityinen inhimillinen ansa. Hypnoosikokeissa tulee hyvin esiin, kuinka totena pitämä ajatus voittaa aistitodellisuudenkin. Näin inhimillisessä ihmisyydessä olisikin keskeistä pyrkiä totuudellisuuteen, mielen hallintaan ja hyväntahtoisuuteen. Ihmisyydessä on keskeistä ymmärtäminen ja tiedostaminen. Mitä puhtaampi ja kirkkaampi mieli, niin sitä paremmin tämä onnistuu. Rakkaudellisuuteen liittyy lisäksi tietoisuuden kohoaminen, luovuus ja oivaltaminen.

Materialismiin liittyy ennakkoehto, ettei henkistä rinnakkaistodellisuutta tai Luojaa voi olla olemassa. Tapahtuma muistuttaa satunäytelmää ”Kuningas ilman vaatteita”. Jos on vakuuttunut jostakin asiasta, niin mieli alkaa sokeasti toteuttaa käskysanaa etsien asiaa vahvistavia mielipiteitä. Ihmisen on vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksiensa vastaista. Kun ihminen keksii nokkelia ennakkoehtoja, niin ne muuttuvat mielessä suoranaisiksi esteiksi elämän havainnoimisessa ja kokemisessa. Materialismissa korostetaan mielellään, että uskonto on pakoa elämästä, vaikka pitäisi sanoa, että se on totuudellisuuden etsimistä. Materialismin mukaan on täysin mahdotonta kokea Jeesuksen sanat, että Isä ja minä olemme yhtä. Mutta Jeesuksen elämäntapaohjeilla tämä yksiselitteinen Luoja-, taivaskokemus on jokaiselle mahdollinen.

Maallisessa elämässä on usein pelkohallinta taustalla eli ihmisen pitää käyttäytyä ja puhua yhteisön vaatimalla tavalla, muutoin tulee epämiellyttäviä seurauksia. Kun luonto-ohjelmia katselee, niin lauman johtaja pitää kivulla kovaa kuria eli lauman jäseniltä vaaditaan nöyrää tottelevaisuutta. Ihmisyydessä pitäisi johtotähtenä olla totuudellisuuden, rakkaudellisen viisauden ja hyväntahtoisuuden. Tämä on mahdollista vain vapauden ilmapiirissä. Luojan voi tiedostaa vain kokemalla rakkauden, ilon ja onnellisuuden värähtelyissä. Pelko ja pakottaminen estää tapahtuman.

Henkinen rinnakkaistodellisuus on monella tavalla läsnä

Henkisestä rinnakkaistodellisuudesta on monenlaisia kosketuskohtia maalliseen elämään, jos vain päästää asian tietoisuuteensa. Aineellinen keho on vain osa ihmisyyttä. Esimerkiksi nukahtaessa minätajunta siirtyy uni- eli astraalimaailmaan, vaikka keho pysyy paikallaan. Tietyssä henkisen kehityksen vaiheessa nukahtaminen tapahtuu tietoisesti. Kymmenet miljoonat ihmiset ovat kokeneet tietoisen kehosta irtautumisen ja jotkut ovat tehneet havaintoja, mikä ei ole mahdollista kehosta käsin tai aivotapahtumana. Raamatussa (2 Kun. 6:12) kuvataan, kuinka profeetta Elia teki kehon ulkopuolella vakoilua muistuttavia havaintomatkoja. Shamaanit ovat toisinaan yhdistetty astraalimatkailuun. Tässä on käytetty musiikkia apuvälineenä.

On tapahtuma maallinen tai henkisessä rinnakkaistodellisuudessa niin sen pitää rekisteröityä aivoihin, jotta se olisi käytössä maallisessa elämässä. Materialismissa ajatellaan, että kaikki henkiset tapahtumat ovat aivotapahtumia. Aivoja ärsyttämällä saadaan esiin vain vanhoja muistijälkiä ja aivot ovatkin tietokonemainen muistikeskus. Rakkaus, hyväntahtoisuus, myötätunto, inhimillisyys ovat jumalallisia henkissielullisia ominaisuuksia eivätkä solutapahtumia eli kun ihminen rakastaa, niin aivoissa todetaan vastine, mutta ei toisinpäin.

Telepatiakorteilla jokainen voi testata telepatiaherkkyyttään

Esimerkiksi telepatiakorteilla jokainen voi testata telepatiaherkkyyttä. Joillakin on suuret kyvyt, vaikka se ei ole materialistisesti mahdollista. Oikeudessa valvontakameran todistusvoimaa ei kukaan kyseenalaista. Jos henkisiä ilmiöitä on kuvattu tieteellisissä koeolosuhteissa, tällöin tutkimuksia ei tarvitse ottaa harkintaan, koska ne eivät täytä tieteellisyyden vaatimaa loputonta toistettavuutta.

Ajatus on kuin ”olio” tai tietokoneohjelma, mikä pyrkii sokeasti toteuttamaan itseään. Ajatus on tavallaan luotu ajatusenergiaolemus, mikä ajateltuna aina voimistuu ja ajattelematta vähitellen hiipuu. Mitä enemmän jotakin asiaa ajattelee varsinkin tunteen voimistaman, niin sitä voimallisemmin se pyrkii esille ja toteutukseen.

Jokainen näkee maailman mielikuviensa mukaisena

Omat ajatukset muodostavat suodattimen, minkä läpi elämää katsotaan. Omat ajatukset pyrkivät hyväksymään vain samantapaisia ajatuksia etsien lisäksi alitajunnasta vanhoja yhtymäkohtia sekä ympäristöstä. Näin jokainen näkee elämän omien ajatuksiensa ja kokemuksiensa värittämänä sekä mukaisena. Jokaisella on oma mieli puhdistettavana eli henkilökohtaiset tikapuut noustavana.

Jokaisella on oma mielensä ja jokainen näkeekin elämän tämän mukaisena. Tähän liittyen uskontoja on lähes 5000 ja kristillisiä suuntauksia on noin 1500.

Usein kiivaillaan oman uskonnon nimissä, vaikka kiivaillaan oman tahdon toteuttamisesta. Nyt on saatu runsaasti tietoa alkuseurakunnan ajalta, monet kirkolliset käsitykset ovat joutuneet outoon valoon. Jeesus ei perustanut mitään uskonnollista liikettä, vaan toi Luojayhteyteen johtavan elämäntavan ihmiskunnalle.

Kun mieli kirkastuu, niin sitä enemmän uskonnon olemus paljastaa olemuksensa yhteneväisesti. Elämän taustalla on Luojan maalliset ja henkiset lainalaisuudet, mitä paremmin ne ottaa huomioon sitä parempi. Kaikki henkiset mestarit painottavat mielen puhtautta, pyrkimystä ajatuksien hyväntahtoisuuteen, elämän ja toisten auttamista sekä takertumattomuutta maallisuuteen ja maallisiin mielipiteisiin. Tämä tulee selkeästi esiin Vuorisaarnassa.

Maallisessa elämässä pitäisi saada tietoisuuskeskus siirtymään takertumisesta kehoon kohti Luojayhteyttä. Mitä paremmin tämä onnistuu, niin sitä pienemmäksi maallinen ego hahmottuu. Avataara Amma vertaa tapahtumaa auringon valon ja kynttilän valon vertailuna.

Kun ihminen tiedostaa Itsensä, Luojansa, niin silloin erillisyys häviää ja elämä nähdään kokonaisuutena rakkauden ollessa ylläpitävä voima. Maallisessa elämässä tämä rakkausenergia kohdennetaan usein kapea-alaisesti, esimerkiksi harrastukseen, aatesuuntaan, ihmisryhmään jne. Rakkaus on jumalallista värähtelyä, joka on luova, energisoiva ja tietoisuutta lisäävä. Jokainen tarvitsee rakkauden taustavoimaksi, muutoin huomaa henkisten voimavarojen hiipuvan. Ihmisellä on sisäinen alitajuinen kaipuu Luojan rakkaudelliseen läsnäoloon, elämän lähteeseen, iloon, autuuteen.

Ihmisessä on eri tietoisuustiloja

Ihmisessä on eri tietoisuustiloja, jos vain kiinnittää asiaan huomiota. ”Rakastan sinua.” ”En usko. Todista.” Sydän on rakkauden aluetta. Rakkauden kokemuksessa mieli pysähtyy. Kahden ihmisen rakkauden tilassa ihminen voi kohota korkeaan tietoisuustilaan.

Järkeily, äly, sanat eivät tavoita rakkautta, myötätuntoa, inhimillisyyttä, ystävyyttä. Ajatteleminen tapahtuu aina maallisessa tietoisuustilassa, estäen ja keskeyttäen mahdollisen kokemuksen.

Jeesuksen uskonnollisuus on hengellisyyttä

Vuorisaarnassa Jeesus kuvasi ihmisyyden ja kristityn elämäntavan, mikä johtaa automaattisesti Luoja-, taivaskokemukseen. Tämä on hyvin samantapainen elämäntapa, mihin Buddha kehotti. Jeesus toi esiin, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä eli ihminen onkin kaiken aikaa taivaassa Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa tietämättä tapahtumaa.

Mitä ihminen ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Ykseyden kokemuksessa ei ole puhetta. Ei voi kokea, jos ajattelee. Henkisessä meditaatiossa virittäydytään Itseen, Luojaan eli pyritään Itseoivallukseen eli Luoja-, taivaskokemukseen. Tähän Jeesus kehotti pyrkimään ensimmäiseksi.

Jokaisen on mahdollista kokea yksiselitteinen luoja-, taivaskokemus

Avataara Amma tuo esiin näkemyksen, että jos ihminen ajattelee, keskittyy Jumaluuteen, jolla on muoto, niin ihminen kohtaa ensimmäiseksi Jumaluuden muotona, jos keskittyy Jumaluuteen, jolla ei ole muotoa, niin taivaskokemus on kuin sulautuminen tietoisena rakkauden, autuuden mereen, Luojan energiakenttään. Amman mukaan Luoja on tajunta, tietoisuus. Kaikki tapahtuu Luojan Mielessä. Jumalallisen rakkaudellisen läsnäolon voi löytää sekä kokea vain sisäisesti, ei pyrkimällä johonkin tai etsimällä jotakin itsensä ulkopuolelta. Amma suosittelee rakkaudellista lähestymistapaa, sillä tiedon tiellä pyrkiminen perimmäiseen totuuteen on hyvin vaikeata ja vain yksi tai kaksi tuhannesta onnistuvat.

Amman mukaan meditaatio on Jumalan jatkuvaa ja rakkaudellista muistamista. Olisi hyvä pyrkiä tuntemaan Tämän rakkaudellinen läsnäolo. Vilpitön sydämestä tullut rukous oikealle johdatukselle on erityisen tehokas. Rukouksessa ei saisi vaatia. Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, jos rukoilee halua, niin rukoilee haluamista ja itse kohde etääntyy. Jeesus suositteli, että Luojaa pitäisi lähestyä lapsen kaltaisesti eli vilpittömästi ja avoimesti ilman odotuksia sekä ennakkoehtoja.

Ihmisessä on kaksi mieltä, persoonallisuutta

Henkissielullisesti keho on pelkkä aineellinen kuori. Ihmisen elämä, tajunta ja ajattelumahdollisuus tulevat Luojan huomiosta, Tämän energiavirrasta, mutta Luojaa ei voi käyttää persoonallisuutta korostaviin asioihin. Kirjassaan ”Symbolit piilotajunnan kieli” Carl G. Jung tuo esiin 80000 unen aineiston pohjalta, että ihmisessä on kaksi mieltä, persoonallisuutta. Tämä suurempi on Luoja.

Elämässä sattuma on näennäistä. Neale Walsch korostaa kirjoissaan, että ihminen on Luojan ilmentymä saaden jatkuvasti ajatuksia, kokemuksia, tunteita, sanoja. Ihmisyyteen liittyy kuitenkin vapaa tahto ja ihminen voi joutua näin tilanteisiin, joita ei haluaisikaan kohdata. Luojan viestinnästä tulee korkeimmat ajatukset, selkeimmät sanat, totuus ja rakkaus. Walsch suosittelee korkeimman ajatuksen pitämistä jatkuvasti mielessään. Ihmisen tulisikin elää esimerkillisesti ihanteensa mukaisesti.

Markku Jyväkorpi

www.rajatieto.com

Loading

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olethan huomannut Ultran Rajatietopäivän 20.11. Kylämällä!
Katso koko ohjelma täältä!