Ultra

Marraskuu 2021/Juhani Hakala: Uskonto ja todellisuus

Uskonnot; tiedettä vai taikauskoa?

Julkisuudessa törmää usein väitteeseen, että uskonto ja tiede ovat toisensa poissulkevia. Väite lähtee Kristinuskon tiedevastaisuudesta, esim. Evoluutioteoriaan ei useinkaan uskota. Tiedevastaisuus yleistetään koskemaan muitakin uskontoja. Kvanttifysiikka uhkaa yhä pahemmin Kristinuskon perusopetuksia.  

Kvanttifysiikka osoittaa toisaalta itämaisten uskontojen käsitykset maailmasta oikeaksi. Dalai Laman mukaan, ”Jos uskonto ja tiede ovat ristiriidassa, muutetaan uskontoa” Hän kutsuu Buddhalaisuutta mielen tieteeksi, koska sillä ei ole Jumalaa (kirjassa: Maailmankaikkeus atomissa). Esim. länsimainen kognitiivinen psykologia on nykyään hyvin lähellä buddhalaista käsitystä ihmismielestä. Mindfulness perustuu Buddhan opetuksiin tietoisesta läsnäolosta.

Länsimainen tiede ja kristityt ovat pitäneet itämaisia uskontoja täytenä huuhaana. Onkohan asia juuri toisinpäin?  Tämä päivän mystiikka on huomispäivän tiedettä. Ei ole kohteen vika, jos tieteellä ei ole vielä keinoja tutkia sitä.  Kvanttifysiikka on vienyt ”mystisten” asioiden tutkimusta aimo harppauksin eteenpäin.

Johanna Blomqvistin mukaan:” Rationaalinen tiede ja mystisen todellisuuden välitön kokeminen edustavat kahta komplementaarista tietä todellisuuden ymmärtämiseen” (s. 146, Hypertodellisuus).

Lähteenä uskontojen historiassa käytän Pentti Tuomisen kirjaa Gnosis. Kvanttifysiikan osalta lähteeni on fysiikan tohtori Johanna Blomqvistin kirja ”Hypertodellisuus”. Myös hänen kirjansa ”Kvanttifysiikasta energiahoitoihin” on vaikuttanut ajatteluuni.

Tiedettä vai taikauskoa?

Uskonnot voidaan jakaa karkeasti kahteen, sen mukaan miten ne suhtautuvat tieteeseen. Toisen ryhmän opit ovat ristiriidassa tieteen kanssa. Kvanttifysiikka on osoittanut toisen ryhmän vanhat keskeiset opit tosiksi. Nämä kaksi ryhmää erosivat toisistaan jo yli 3000 vuotta sitten.

Uskontojen dokumentoitu ”Kantaisä” löytyy muinaisen Egyptin mysteerikouluissa. Tuomisen mukaan (ss. 14-15):

”Jumala käsitettiin yhteydeksi, jolla tarkoitettiin sitä voimaa, joka on kaikessa olevaisessa niin mineraaleista kasveissa eläimissä kuin ihmisissäkin. Tähän kuuluu käsitys, että elolliset olennot elävät vain siksi, että niissä elää jumalan voima. Tämä voima on ollut kaiken olevaisen lähteenä, ja sen voiman ykseyteen kaikki olevainen aikanaan palaa, kun olevainen loppuu. …He lähtivät siitä, että maailmankaikkeus on tietoinen ja ihminen on lähtöisin jumalallisesta tietoisuudesta… Egyptiläiset opettivat, että jumala on läsnä kaikkialla ja ilmenee ihmissilmin näkyvissä aineen maailmassa näkymättömänä ikään kuin säteilynä”.

Kvanttifysiikka on osoittanut, että käsitys kaikkialla olevasta säteilystä eli energiasta on totta. Osa kvanttifyysikoista uskoo, että tämä kaikkialla oleva energia on yhteinen tietoisuutemme.

Normaalissa kielenkäytössä tietoisuudella tarkoitetaan henkilökohtaista kokemusta. Termeillä yhteinen/kaiken kattava jne. tietoisuus viittaan kaikkialla olevaan energiaan. Tesla rakensi tätä energiaa hyödyntävän koneen ja pari amerikkalaista myös tutki asiaa. Öljyteollisuus hoiti amerikkalaiset keksijät laitoksiin. Luulisi, että tällainen kone olisi ratkaisu ilman saastumiseen, ellei se loukkaisi öljy-, hiili- jne. teollisuuksien taloudellisia intressejä.

Jo Animismissa ja Shamanismissa ihminen nähtiin osana luontoa, luonnon energiaa. Nykyihminen on menettänyt kyvyn aistia tätä energiaa. Henkinen tie palauttaa tämän vanhan kyvyn – olemmehan yhtä.

Egyptin Mysteerikoulujen opit löysivät tiensä myös Aleksandrian kouluun, jonka lähistöllä oletetaan Jeesuksen opiskelleen. Uskontojen kahtiajako tapahtui Persiassa. Tuomisen kirjan mukaan oletettavasti uskonnon vainoa pakoon lähteneet Egyptin mysteerikoulujen papit toivat opin Persiaan 1300-luvulla eaa. Intiassa taas 900 luvulla eaa. syntyi käsite Brahman, kaiken kattava tietoisuus. Tosin Vedakin tuntee käsitteen ”Purusha”, eli kosminen olemassaolo. Oletus on, että Egyptin mysteerikoulujen opin omaksuneet ”Sethin” lapset ylsivät matkoillaan Intiaan asti.

Antiikin filosofit, erityisesti Platon, vaikuttivat syntyviin uskontoihin: ihminen löytää itse sisäisen Jumaluutensa ja sielu voi toimia ruumiista täysin erillisinä. Aristoteles näki, että sielu on ruumiin aineeton muoto.

Uskontojen haarautuminen

Sitten uskonnot jakaantuivat. Tuomisen mukaan (s 63) henkiset ”Telestai-gnostikot halusivat opastaa ihmisiä hengellisyyteen ja Valoon opetuksillaan ja omalla esimerkillään, mutta heille oli vierasta ihmisten manipulointi.  Sen sijaan teokraattisten maagien pääintressinä oli ihmisten hallitseminen ja ajattelutapojen manipulointi.”

Teokratiatarkoittaa Wikipedian mukaan kirjaimellisesti jumalan valtaa. Nykyään sillä monesti tarkoitetaan valtiomuotoa, jossa uskonnollisilla instituutioilla tai johtajilla on suurin päätösvalta. Sivistyssanakirjan mukaan kyseessä on ”katsomus, jonka mukaan jumalalla on ylin hallintovalta ja hallitsija (tai myös kirkko/papisto, kirj. huom.) käyttää valtaa hänen edustajanaan”.

Näin yksijumalaiset, teokraattiset uskonnot lähtivät omalle polulleen. Niistä vähitellen syntyivät Abrahamilaiset sukulaisuskonnot Kristinusko, Islam ja Juutalaisuus. Toisen polun päästä taas löytyvät valtauskonnoista Hindulaisuus ja Buddhalaisuus.

Toisaalta Islamin Sufilaisuus on lähellä Kvanttifysiikan käsityksiä. Jo ennen Kristinuskoa syntynyt Gnostilaisuus perustuu Jeesuksen opetuksiin kaiken ykseydestä (tähän palataan jäljempänä). Gnostilaiset eivät hyväksy paikkansapitämätöntä Raamattua, eikä kirkkoa. Paavalihan keksi myöhemmin Kristinuskon perusopit, jotka kyllä löytyvät monista Kristinuskoa edeltävistä kulttuureista.

Samoin Juutalaisten Kabbalan opit kuuluvat kaiken yhteisyyttä korostaviin uskontoihin. Samoin Teosofeilla, Vapaamuurareilla ja Ruusu Ristiläisillä on samansuuntaisia ajatuksia kuten myös Jeesuksen kanavointiin perustuvalla Ihmeiden oppikurssilla.

”Monissa uskonnoissa yhteisen tietoisuuden käsite vastaa uskonnon käsitettä Jumalasta, kuten Brahman. Se ei tarkoita persoonallista ylijumalaa, vaan persoonatonta korkeinta tietoisuutta, pyhää voimaa, pyhää henkeä, joka ylläpitää kaikkea olevaista” (Tuominen 58). Jeesus (Tuomaan evankeliumissa) ja Buddha opettivat, että henkinen tie tähtää energiaan/tietoisuuteen/Jumalaan yhtymiseen. He ovat omalla esimerkillään osoittaneet, että se on ihmiselle mahdollista. Kyse ei ole etsimisestä vaan löytämisestä. Kaikki tieto on jo yhteisessä tietoisuudessamme. Maailmankaikkeus on atomissa.  Buddhalaisuudessa katsotaan, että valaistuminen on palaamista tähän energiaan. Tavoite on, että tämä tietoisuus ohjaa käytöstämme, eivät egon mielihalut. Tajunta laajenee jumaltietoisuudeksi. Luotu ja luoja yhdistyvät.

Yleensä näihin kaikkiin yhteisyyttä korostaviin uskontoihin kuuluu jälleensyntymisoppi. Ihminen on itse vastuussa henkisestä tiestään. Tien päässä on valaistuminen ja poistuminen jälleensyntymien kiertokulusta.

Kristinuskossa Logoksesta Mythokseen

Kristinuskon tiedevastaisuuden lähde on Raamattu, johon sitoudutaan kritiikittä. Sovelletaan 2000 vuotta sitten vallinneita käsityksiä ja arvoja väkisin nyky-yhteiskuntaan. Sianlihan syömistä ei enää tarvitse pelätä. Suomessa onneksi Kristinusko on murrosvaiheessa.

Arkkipiispa Luoman mukaan (Nyt nostetaan Jeesus pöydälle, liian maallinen kirkko? HS 20.12.20) vanhoilliset piirit taistelevat logoksesta – opista (naispapit, homot, lesbot, heidän avioliittonsa) kun pitäisi kisata Mythoksesta, Jeesuksen rakkauden sanomasta. Raamatun paikkansa pitämättömyydestä kirjoitti Ville Similä (Mitä Jeesuksen elämästä tiedetään, HS 20.12.20). Rovasti Jukka Hautalan mukaan (Sukupuoleen sidotun vallankäytön murros ahdistaa monia HS 6.1.21) kirkko on suurten vaikeuksien edessä. Hän viittaa Kristillispohjaiseen konservatismiin, jota esiintyy ”Kristillisdemokraattien ohella muiden keskusta ja oikeistopuolueiden kannattajien joukossa”.

Vanhoilliset vetoavat Raamattuun. Mikä siis on Raamattu?

Vatikaanissa säilytettävä Vanhan Testamentin alkuperäinen teksti ei vastaa Raamatun nykyistä tekstiä. Vatikaani siis tietää asian, mutta on hiljaa. Erot tekstien välillä ovat huomattavat esim. luomiskertomuksessa.

Uuden Testamentin osalta teologit ovat samaa mieltä vain kahdesta asiasta. Jeesus kastettiin ja kuoli ristillä. Evankeliumit ovat pahasti ristiriidassa keskenään (Esim: Paul Verhoeven: Jeesus Nasaretilainen). Testamentit on kirjoitettu ja käännetty monta kertaa sopivimmiksi ihmisen (lue miehen) ja sen hetkisten valtaapitävien ja papiston tarpeisiin.

Seuraava esimerkki kuvaa vanhojen ja usein väärinymmärrettyjen asenteiden hyödyntämistä. Raamatun homokielteisyys johtuu siitä, että aikanaan Juutalaisten ainoa keino selvitä hengissä arabikansojen puristuksessa, oli lisääntyä. Varsinkin kun homous oli arabeilla tuolloin yleistä. Paavalikin kyllä sanoi: ”Nainen vaietkoon seurakunnassa”, sen jälkeen, kun oli päästänyt heidät Jumalanpalveluksiin. Naiset häiritsivät palvelusta kyselemällä miehiltä: ”mitä se nyt tekee/sanoo”.

Toisaalta taas Koraani on alkuperäinen, mutta se antaa varaa tulkinnoille, joita valtaapitävät sekä miehet ja myös terroristit ovat käyttäneet hyväkseen alistaakseen muita – erityisesti naisia.

Tuomaan evankeliumi: Te olette Jumalia

Katolisen kirkon vainon vuoksi gnostilaiset joutuivat kätkemään ensimmäisinä vuosisatoina pyhät kirjoituksensa. Ne löydettiin Nag Hammadista vasta vuonna 1945, eli niitä ei ole muokattu. Yksi niistä oli Tuomaan evankeliumi, jonka mukaan se on ylösmerkittyä Jeesuksen puhetta. Aluksi kirkko kielsi testamentin jyrkästi, koska se on ristiriidassa Raamatun kanssa.

Tiedemiehet olivat laatineet historian tapahtumien ja Uuden Testamentin evankeliumien perusteella niin sanotun Q-lähteen, siitä mitä Jeesus todella puhui. Yllätys oli suuri, kun tämä tieteellisin metodein laadittu ”evankeliumi” vastasi Tuomaan evankeliumia.

Tosin Jeesuksen merkittävimmät vertaukset löytyvät sanatarkasti jo 500 vuotta vanhemmista Buddhan opetuksista (kylväjä, malka omassa silmässä, usko siirtää vuoria, vihollisen rakastaminen). Yksi teoria on, että Jeesus olisi ”vaellusvuosinaan” tavannut buddhalaisia pappeja. Tosin samat tarinat löytyvät eri uskonnoista.

Miten tämä kaikki liittyy Kvanttifysiikkaan? Tuomaan evankeliumin Jeesuksen mukaan meistä voi tulla Jumalia, eli voimme yhtyä kaikkialla olevaan energiaan, tietoisuuteen.

 Buddhan opetuksiin hyvin sopivat Jeesuksen sanat: ”Olen sanonut, että te olette Jumalia” (Psalmi 82, jota Jeesus lainaa Joh. evankeliumissa).”Joka uskoo minuun, on myös tekevä niitä tekoja mitä minä teen ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä (Joh 14:12)”.

Tuomaan evankeliumi kaiken ykseydestä:

”Minä olen valo kaikkien yllä. Minä olen kaikki: minusta kaikki lähti ja minuun kaikki palaa. Leikkaa puusta pala; minä olen siellä. Nosta kiveä, ja löydät minut sieltä.”

”He sanoivat hänelle, ”Kerro meille, kuka olet, että voisimme uskoa sinuun.” Hän sanoi heille, ”Te tutkitte taivaan ja maan kasvoja, mutta ette ole tulleet tuntemaan sitä, joka on teidän kanssanne, ettekä tiedä kuinka tutkitaan nykyhetkeä.”

”Joka juo suustani, tulee kaltaisekseni; minä itse tulen siksi ihmiseksi, ja hänelle tulevat paljastetuiksi kaikki salatut asiat”.

”Ei sanota ’katso, täällä!’ tai ’katso, tuolla!’. Ennemmin valtakunta levitetään maan päälle, eivätkä ihmiset näe sitä.”

Energia – tietoisuus on levinnyt maan päällä, ”eivätkä ihmiset näe sitä”. Mutta onneksi Kvanttifysiikka on vahvistanut sen olemassaolon.

Kvanttifysiikka ja uskonnot

Vanhassa buddhalaisessa harjoituksessa käsketään purkaa mielikuvituksessa tuoli ja ihminen atomeiksi ja kysytään, mikä erottaa näitä atomeja? Ei niin mikään.

Yhä useammat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että on olemassa yhteinen (morfinen) tietoverkko, jonka kautta voimme olla yhteydessä toisiimme. On jo tutkimustuloksia siitä miten yhteinen meditaatio, rituaali tai rukous voimistavat energiaa ja muokkaavat myös niitä harjoittavan aivoja.

Hiukkaset voivat olla kaukana toisistaan, mutta silti niillä voi olla yhteys. Oletus on, että kaikki tieto on tietoisuudessa ja meillä on mahdollisuus päästä tuohon tietoon, kun egon kohina vaimenee, eikä enää ohjaa käytöstämme.

Jos ja kun meillä on yhteinen tietoisuus, moni asia saa selityksensä kuten ”henkiparantaminen”, Reiki, paikasta riippumaton kaukovaikuttaminen ja kaukoparantaminenjne. jne.Sama asia voi myös toistua samanlaisena, joko toisella puolen maapalloa tai eri aikana.  On paljon kaksoskokeita, joissa kaukanakin eri paikoissa olevat kaksoset saavat samoja kokemuksia.   

Kollektiivinen tietoisuus on tieteelle jo aiemmin tuttu ilmiö, kuten esim. kansallisuustunne.On oletettu, että eläinten laumakäyttäytyminen perustuu yhteiseen tietoverkkoon.

On kiistatonta tutkimusnäyttöä, että ”ajatuksilla ja tunteilla on vaikutusta fyysiseen todellisuuteen” (Blomqvist s. 128) esimerkiksi koneisiin. Kvanttifysiikka palauttaa tieteestä 400 vuotta laiminlyödyn henkisen puolen.

Sielu ei ole kuulunut tieteen piiriin. ”Monet neurotieteilijät pitävät mahdollisina, saattaa olla vain yksi mieli” (Blomqvist s. 46).

Kyysyin 10 vuotta sitten arvostetulta opettajalta Tai Situ Rinpochelta Sherablingin luostarissa mikä on energia?  ”Energia on mielen voima” hän vastasi. Mielen voima vaikuttaa todellisuuteen.

On tieteellistäkin näyttöä siitä, miten positiivinen ajattelu edesauttaa positiivisen asian tapahtumista ja negatiivinen ehkäisee sitä. Kvanttifysiikan mukaan tapahtumilla on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joista valitsemme jonkun. Oletan, että henkinen kypsyys vaikuttaa siihen valitsemmeko mielihalun vai tietoisuuden perusteella.

Buddhalaisuus näkee, että me luomme oman todellisuutemme. Meidän kokemuksemme, ennakkoluulomme jne. aiheuttavat tunteita, jotka määräävät meidän käytökseksemme. Henkisellä tiellä pyritään eroon egon vallasta, joka luulee olevansa osa objektiivista totuutta.

Kuten Buddhalaisuuskin, Kvanttifysiikka sanoo, että havainnoitsija vaikuttaa havainnon kohteeseen ja toisinpäin.

Aivot ovat mielen luomus

”Todellisuus riippuu mielestä, joka havaitsee. Aivot ovat mielen luomus” (Blomqvist s. 58).

Perinteinen tieteen käsitys on, että tietoisuus on aivoissa. Nykytiede lähestyy käsitystä, että ”mieli toimii aivojen kautta, mutta ei ole aivojen tuotos” (Blomqvist s. 212).

Dalai Laman mukaan kaikki on unta. Olen olettanut, että kyse on siitä, että luomme oman todellisuutemme, jonka luulemme objektiiviseksi. Tai sitten, epälooginen alitajunta on todellisuutta, mehän olemme luoneet loogisuuden ja käsitejärjestelmät tullaksemme toimeen keskenämme. Entistä vakuuttuneempi olen kuitenkin, että todellisuus on ympärillämme oleva tietoisuus ja tehtävämme henkisellä tiellä on sulautua tähän ”Jumalaan”.

Mutta onko vielä muita todellisuuksia, joihin herkät ihmiset jo nyt pääsevät, vai onko se mielikuvitusta? Minusta on muita todellisuuksia ja ne löydetään aikanaan, kun tiede on riittävän pitkällä. Eikö yhteinen tietoisuuskin ole toinen todellisuus, jossa voisimme liikkua ilman aikaa ja materiaa sekä kommunikoida – kun sinne pääsemme henkisen tien seurauksena? Vielä ei ole olemassa ”Kaiken teoriaa”, vaikka Kvanttifysiikka on ottanut aimo askeleen sitä kohti.

Aika moni huuhaana ja yliluonnollisena pidetty asia saa selvityksen Kvanttifysiikan tutkimustuloksista. Moni asia puoltaa yhteisen tietoisuuden olemassaoloa, osa kvanttifyysikoistakin. Kun tietoisuudelle saadaan tieteellinen näyttö, moni yliluonnollisena ja myyttisenä pidetty asia saa selityksensä.

Annetaan Johannan vetää kaikki yhteen (s. 114): ”Koko maailmankaikkeus on itse asiassa toisiinsa kytkeytyneiden energiakeskittymien verkkoa. Kaikki on energian kautta kietoutunut toisiinsa ja myös me kaikki olemme siis kytkeytyneitä toisiimme. Pohjimmiltaan olemme kaikki yhtä ja samaa energiaa. Emme rajoitu vain erillisenä kokemaamme fyysiseen kehomme, vaan olemme paljon enemmän.

Kvanttifysiikan mukaan olemme siis kaikki hiukkastasolla yhtä ja samaa värähtelevää energiaa. On jopa mahdotonta sanoa mihin minä lopun ja mistä joku muu alkaa. Hiukkastasolla kaikki on yhtä, erillisyyttä ei ole.” M.O.T.

Juhani Hakala

Loading

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olethan huomannut Ultran Rajatietopäivän 20.11. Kylämällä!
Katso koko ohjelma täältä!