Ultra

Joulukuu 2021/Markku Jyväskorpi: Pahuuden olemus

IHMINEN ON TIETÄMÄTTÄÄN TAIVAASSA

Jeesuksen keskeinen sanoma oli ja on, että Taivasten Valtakunta on sisäisesti teissä eli ihminen onkin kaiken aikaa Taivaassa, Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa tietämättä tätä. Ihminen pyrkii jonnekin, missä jo on. Tietoista yhteyttä sanotaan Luoja-, taivaskokemukseksi tai Kristuskokemukseksi.

Jeesus kuvasi Vuorisaarnassa ihmisyyden ja kristityn elämäntavan, mikä johtaa myös tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen. Hetkenkin 1-2 sekunnin Luojakokemus antaa ymmärryksen ihmisen henkisestä olemuksesta ja elämäntarkoituksesta sekä poistaa kuolemanpelon. Tähän kokemukseen Jeesus kehotti pyrkimään ensimmäiseksi. Näin ihmisyyden idea ja maallisen elämän tarkoitus, on tiedostaa oma henkinen olemassaolo Luojayhteydessä. Jeesus toimi jokaiselle tien näyttäjänä ja esimerkkinä. Jeesuksen kuvaamassa elämäntavassa pitäisi pyrkiä mielensä puhtauteen, arvostamalla totuudellisuutta sekä olemalla tarkkaavainen ja hyväntahtoinen ajatuksissa, tunteissa, sanoissa ja teoissa.

Avataara Amma suosittelee kirjoissaan tekemään kaiken yhdessä Kristuksen tai mestarinsa kanssa ja Hänelle. Neale Walsch kanavoi telepaattisesti kirjoissaan, että syntymällä ihmiseksi, jokainen on tapahtumaketjussa, missä Luojayhteys pitäisi tiedostaa, korostaen mitä ihminen ei tiedosta,

niin sitä ei ole omassa todellisuudessa.

JOKAINEN VOI TIEDOSTAA LUOJA-, TAIVASKOKEMUKSEN MAALLISEN ELÄMÄN AIKANA

Avataara Amman mukaan jokaisen ihmisen on maallisen elämän aikana mahdollista kokea Luoja-, taivaskokemus. Avataara Amma tuo esiin näkemyksen, että jos ihminen ajattelee, keskittyy Jumaluuteen, jolla on muoto, niin ihminen kohtaa ensimmäiseksi Jumaluuden muotona, jos

keskittyy Jumaluuteen, jolla ei ole muotoa, niin taivaskokemus on kuin sulautuminen tietoisena rakkauden, autuuden mereen, Luojan energiakenttään.

Jos epäilee tai pitää Luojayhteyden kokemusta mahdottomana, niin omat ajatukset muuttuvat kokemuksen esteeksi. Jokaisen on hyvin vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksiensa vastaista.

MAALLINEN KEHO ON KUORI MAALLISTA ELÄMÄÄ VARTEN

Henkissielullisesti maallinen keho on pelkkä kuori ilman omaa elämää ja tajuntaa. Ihmisen elämä, tajunta ja ajattelumahdollisuuskin mahdollistuvat Luojan huomiosta, Tämän energiavirrasta. Näin ihminen on Luojan ilmentymä, mieli on osa Luojan Mieltä ja näin ihminen on kaiken aikaa läheisessä Luojayhteydessä. Tämän henkisen yhteyden vuoksi jokainen tietää, onko valinta rakkaudellinen ja hyväntahtoinen. Kun ihminen vähättelee tai halveksii itseään tai toista, niin tietyllä tavalla suhtautuu kielteisesti myös Luojaansa.

Joka kerran kun keskittyy tai ajattelee Luojaansa, niin Luojayhteys paranee. Mitä enemmän ottaa Luojayhteyttä huomioon, niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee. Carl G. Jung tuo kirjassaan ”Symbolit piilotajunnan kieli” (Otava, 2003) esiin näkemyksen, että ihmisen pitäisi elää kahdessa todellisuudessa samanaikaisesti ollen tarkkaavainen, mitä huomioita saa Luojaltaan. Jung toi esiin unien merkitystä informaation lähteenä, ihminen voi saada näin keskeistä tietoa, mitä ei ole mahdollista saada muualta.

IHMINEN ON JOKA HETKI LUOJAYHTEYDESSÄ

Raamatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja näin rakkausolennoksi. Ihmiseen kätkeytyykin korkeamman henkisen minän malli. Jokaisen tulisi olla tasapainossa sisäisen Itsensä, Luojansa kanssa. Sielun, korkeamman minä katse on kaiken aikaa Luojassa toimien Luojan ”muuntajana” ihmisen ja Luojan välissä.

Jokainen on kaiken aikaa aineellisessa todellisuudessa, mutta on myös henkisessä rinnakkaistodellisuudessa, mihin ajatukset, tunteet, sanat ja teot välittömästi myös heijastuvat, vaikka ihminen ei yleensä kiinnitä asiaan huomiota. Jokaisen olisi keskeistä luoda, kiitollisia, yleviä ja oikeamielisiä ajatuksia eikä saisi tehdä mitään sopimatonta.

Kun ihminen toimii yhdessä tietoisuustilassa, niin tällä on heti vaikutus ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi kun ihminen ajattelee toisesta pahantahtoisesti, niin tämä ajatus jää heijastumaan myös minään takaisin kuin peilistä. Mieli välittää tämän kielteisen ajatuksen myös käskysana aivoihin, missä se heijastuu stressinä kehoon. Ihminen kestää hyvin lyhytaikaista stressiä, mutta pitkäaikainen stressi olkoon syy mikä tahansa alkaa vaikuttaa haitallisesti ihmisen hyvinvointiin.

Kun ihminen muodostaa toistuvasti kielteisiä, pahantahtoisia ajatuksia, niin heijastusvaikutus tulee mielen kautta stressinä kehoon, mutta tämä ajattelu vaikuttaa ihmisen omaan käytökseen, ilmeisiin, sanavalintoihin, äänenpainoihin jne. Sosiaalisessa ympäristössä toiset vaistoavat toisen

negatiivisuuden ja alkavat mahdollisesti karttaa seuraa. Ihmiset kaipaavat positiivisuutta, rohkaisevia ja kauniita sanoja. Sydämen kyllyydestä suukin puhuu. Jokainen näkee elämän omien ajatuksiensa mukaisena. Mitä enemmän ajattelee kielteisesti, niin sitä enemmän pelot ja ahdistus saa mielessä jalansijaa.

PAHAN KOSKETUKSESTA

Maallisessa elämässä ihminen on vastakkaisten voimien välissä, puhutaan valkoisista ja mustista enkeleistä, Luojan rakkaudellisesta läsnäolosta sekä ”paholaisesta” jne. Tätä kuvaa myös Pyhän Yrjön ja lohikäärmeen symbolinen taistelu ihmisen mielessä. Neale Walsch korostaa kanavoimissaan kirjoissa, ettei ole persoonallista paholaista, jonka kanssa voi neuvotella. Vastavoimista vasta ajatus voi tehdä pahan.

YHTEISKUNNASSA OIKEA JA VÄÄRÄ LIITTYVÄT AIKAKAUTEEN

Hyvä ja paha ovat suhteellisia. Yhteiskunnassa oikea ja väärä vaihtelevat suuresti riippuen yhteiskunnan kulloisesta arvomaailmasta. On hyvin yllättävää, että monissa suurissa kristillisissä valtioissa orjuus oli vielä 1800-luvulla hyväksyttävää. Kun, jotakin asiaa toistetaan lapsuudesta asti itsestään selvyytenä, niin ihmiset omaksuvat sen omaksi totuudekseen, kuin hypnoottisen suggestion. Noin 200 v. Jeesuksen kuoleman jälkeen kirkkoisät ehdottivat, että Jeesuksesta

tehdään syntipukki ja tämän lunastuskuoleman avulla ihmiset pääsevät ihmiskunta taivaaseen. Jeesus esittää Vuorisaarnassa hyvin toisenlaisen käsityksen lunastustapahtumasta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana ristinkuoleman tapahtumien yhteydessä Jeesus pyysi pahantekijöilleen Luojan anteeksiantoa, koska nämä eivät tiedä mitä tekevät. Tämäkin

osoittaa, ettei Jeesuksen kuolema liittynyt ihmiskunnan lunastustapahtumaan.

Raamatussa Jumala on ilmoittanut profeetta Jesajan välityksellä (Jes:1) olevansa kyllästynyt teurasuhreihin, elämällä hyvyydessä ja totuudessa veriruskeat synnit tulevat lumivalkeiksi. Vuorisaarnassa Jeesus painotti erityisesti mielenpuhtautta ja hyväntahtoista elämäntapaa.

Luterilaiset perustavat ihmisen pelastumisen armo-oppiin suhtautuen torjuvasti ihmisten omiin henkisiin pyrkimyksiin ja henkisiin kokemuksiin. Protestanttinen kirkko, aina Lutherista asti, on suhtautunut mystiikassa Kristuksen kohtaamiseen kielteisesti, koska tämä vaarantaa vanhurskauttamisoppia sekä kirkkoyhteisöä (Otavan iso tietosanakirja). Kirkkoherra Voitto Viro tuo kirjassaan ”Sielu on suunnaton ihme” syyn protestanttien kielteiseen suhtautumiseen mystiikassa Luojansa kohtaamisesta: ”ihmisen syntisyys ja vanhurskauttamisopin perusteet vaarantuvat”.

Vuorisaarnassa Jeesus kuvaa jokaiselle tarkoitetun hengellisen elämäntavan pyrkimyksenä henkisiin kokemuksiin ja jopa ensimmäiseksi tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen.

PAHA, SYNTI ON ASIA, MIKÄ EROTTAA IHMISTÄ LUOJASTA

Uskonnollisesti paha, synti pitäisi nähdä asiana, mikä erottaa ihmistä Luojasta. Jokainen on omasta mielestään eli omien ajatuksiensa näkökulmalta oikeassa oleva. Maallinen mieli pystyykin järkeilemään ja selittelemään melkein mitä tahansa omaksi edukseen ja näin ihmiselle voi

kehittyä henkisiä esteitä lähes huomaamatta. Esimerkiksi opettaja tai esimies asemassa oleva voi omiin mielivaltaisiin vaatimustasoihin vetoamalla toteuttaa pahantahtoisuutta ja tuottaa toiselle stressiä ja ahdistusta. Näin molemmat osapuolet voivat saada kielteisyyttä omiin henkisiin rakenteisiin.

Kaltoinkohtelu henkisesti tai fyysisesti, epäoikeudenmukaisuus, pahantahtoisuus jättävät molempiin osapuoliin kielteisen jäljen. Kielteisyys voi heijastua monenlaisina kehollisina ja psyykkisinä oireina.

MAALLISEN MIELEN KIELTEISYYS TEKEE HENKISEN ESTEEN

Kun ihmisen henkinen tietoisuus nousee, niin tullaan vastaavasti tietoiseksi omasta ”paholaisesta”. Jung käytti termiä varjo ja Rudolf Steiner puhui Doppelgängeristä, kynnyksenvartijasta. Ihminen on tehnyt tämän omaksi todellisuudekseen ajatuksillaan, tunteillaan ja teoillaan. Rudolf Steiner on korostanut kirjassaan (”Henkisen Tiedon Tie”) varjon olevan karmallinen, astraalinen tilikirja hyvässä ja pahassa. Ihminen voi tulla siitä tietoiseksi sattumanvaraisesti. Tällöin kokemus kuvataan

yleensä pelottavana harhanäkynä tai paholaisen kohtaamisena.

Varjo on oma henkilökohtainen luomus, henkinen olento. Minä ja varjo ovat erilliset, samantapaisesti kuten ajatus ja tunne ovat toisiinsa. Kielteiset ajatukset ja teot heijastuvat astraalimaailmassa demonisina muotoina. Ajatukset, jotka kiinnittävät mielen persoonallisuutta

korostaviin maallisiin asioihin, omistamiseen, vallan haluun, maineeseen, intohimoihin, vihaan, kielteisiin reaktiotapoihin, pelkoon jne. muodostavat juuri tämän varjon, henkisen esteen. Tästä johtuu symbolinen nimitys kynnyksenvartija. Ihmisen pitäisi päästä sovintoon, hyväntahtoiseen tasapainoon omien kielteisten pyrkimyksien ja voimien kanssa jalostamalla ne hyväntahtoisiksi ajatuksissa, sanoissa ja teoissa.

Piilotajunnan ”kritiikissä” Jung käyttää termiä ”varjon tunnistaminen”, koska se usein ilmenee unessa personoituneessa muodossa. Varjo ilmentää minän tuntemattomia tai vähäntunnettuja ominaisuuksia, jotka voisivat olla yhtä hyvin tietoisia. Toiset unessa arvostelevat ”varjon” vioista.

Alkaa itsekasvatuksen aika. Varjo ei koostu pelkästään tekemättä jättämisistä, siihen liittyy myös negatiivisten asioiden kohtaamista. Varjo ilmenee unessa samana sukupuolena.

Varjossa ilmenee tyypillisesti ne inhimilliset ”synnit” ja ominaisuudet, jotka kielletään itsessä, mutta nähdään toisessa eli toisessa ärsyttää erityisesti oman varjon piirteet. Varjoon liittyy myös tahattomia spontaaneja ongelmatilanteiden luomisia, esimerkiksi lausumalla ilkeä huomautus, tehdä harmeja tuottava teko jne. Varjo on kaiken aikaa muuttuva ja henkisen kehityksen mukana hirviöhahmo alkaa muuttua ihmistä muistuttavaksi.

LUOJA KOETAAN RAKKAUDESSA

Pahan olemusta voidaan lähestyä myös siten, mikä estää kokemasta rakkautta, iloa ja onnellisuutta. Ihminen on luotu rakkausolennoksi. Ihmisen korkeampi minä, Sielu ilmentää puhdasta rakkautta ollen jatkuvassa Luojatietoisuudessa. Ihmisen perusolemus on rakkaudellisuus,

ilo, onnellisuus ja vapaus.  Mitä enemmän ihminen tukahtuu murheeseen tai stressiin, niin sitä vaikeampaa on kohota rakkauden korkeisiin värähtelyihin, mikä tarvitaan tietoisuuden kohoamisessa. Ihminen tiedostaa Luojan rakkauden ja ilon värähtelyissä.

Toisinaan kirkkouskonnossa kuvataan Jumala kostonhimoisena, vaikka Jeesus kuvasi Jumalan rakkaudellisena Isänä. Kukaan ihminen ei pysty lähestymään pelottavaa Jumalaa. Tätä pelottavaa jumalakuvaa korostaa vielä pelottelu iankaikkisella kadotuksella ja kidutuksella, vaikka alkuperäisessä kreikkalaisessa tekstissä käytetään termiä ”aionis”, mikä tarkoittaa rajallista aikaa.

On tärkeätä vapautua kielteisistä energioista, omista kielteisistä ajatuksista, vanhoista kaltoinkohteluista, epäonnistumisista, virheistä, tekemättä jättämisistä, loukkauksista, työpaikkakiusaamisesta, petoksista, harmituksista jne. Käsittelemättömät kielteiset kokemukset,

harmitukset kuluttavat kaiken aikaa ihmisen rajallisia henkisiä voimavaroja vääristäen nykyhetkeä. On keskeistä ymmärtää, että pelkkä ajattelu voimistaa niitä. vanhat harmitukset pitäisi käsitellä,

esimerkiksi puhumalla, piirtämällä, kirjoittamalla jne. Tietenkin on tärkeätä kenelle puhuu. Ainoastaan ammattiauttajilla on vaitiolovelvollisuus. Voi puhua koirallekin, metsän puille, huutaa

merelle, kirjoittaa paperille ja sitten hävittää se, antaa käden vapaasti piirtää paperille kielteisessä tunnekokemuksessa jne.

Kehon haavakin on tärkeätä puhdistaa, mutta tämän jälkeen, mitä enemmän sitä kaivelee, niin sitä suuremmaksi tulee. Jokaisen olisi kuitenkin hyvä ajatella henkisielullisesti, että ihminen syntyy aikaan, paikkaan ja olosuhteisiin, mikä on tarkoituskin. Jokainen on oma mittapuunsa ja

onnellisuutensa määrääjä. Jokaisen elämä etenee omien ajatuksien johdattamana. Omat ajatukset avaavat oven myös taivasten valtakuntaan tai sulkevat sen. Neale Walsch korostaa kirjoissaan, että elämä on täydellistä, vaikka se ei olisikaan sellaista, mitä ihminen haluaa. Jeesus sanoi johtotähdeksi, että etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Hyvä Paimen löytää viimeisenkin eksyneen lampaansa.

PSYYKKISESTÄ KUORMITTUMISESTA

Pekka Puustisen lääketieteellisessä väitöskirjassa (2011) kiinnitettiin huomiota, että psyykkinen kuormittuminen näkyy tavallisesti onnellisuuden tunteen puuttumisena, unettomuutena ja mahdollisesti hyödyttömyyden tunteena, heijastuen myös veren tulehdusarvoihin.

Psyykkinen kuorma voi tulla ulkopuolisista tekijöistä, mutta myös mielen sisäisistä ristiriidoista, joita ei osata käsitellä. Väitöskirjassa kiinnitettiin huomiota, että jos on psyykkinen sairaus, kuten masennus tai ahdistus, niin tähän on tiedetty liittyvän riskin sairastua fyysisesti. Nyt huomattiin, että vähäisempikin henkinen kuorma lisää fyysistä sairastumisriskiä.

Usein meditaatiossa tulee mieleen vanhoja harmituksia, henkisiä tukoksia, jotka on voinut jo unohtaakin. Näistäkin on keskeistä vapautua. Avataara Amma kuvaa asiaa siten, että jokaiseen

elämänkokemukseen liittyy jumalallinen viesti sekä myönteisessä, että kielteisessä kokemuksessa.

Markku Jyväkorpi

www.rajatieto.com

Loading

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olethan huomannut Ultran Rajatietopäivän 20.11. Kylämällä!
Katso koko ohjelma täältä!